ဟိုတယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ

Experience the Difference

 

PragmaPro ကို ေကာ္ပိုေရးရွင္း အဆင္႔ နုိင္ငံတကာ ဟိုတယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေတြ႔အကံဳရိွ ၀ါရင့္ ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ပါသည္။

 

·          ျပည္တြင္းျပည္ပ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းတြင္ ဘက္စံု ျပည့္၀ေသာ အေတြ႔အႀကဳံ၊

·          ျပည္တြင္း ဟိုတယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္း တြင္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ အေတြ႔အႀကဳံ၊

·          ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းအေျခအေန မ်ားကို နက္နက္နဲနဲ နားလည္မႈ၊

·          ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ား အတြက္ ေသာ့ခ်က္ မ်ားကို အတြင္းက်က် သိျမင္မႈ၊

·          အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရႊက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ား ျဖင့္

 

v  ဟိုတယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊  ပံုစံေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး အႀကံေပး ၀န္ေဆာင္မႈ

v  ဟိုတယ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း ၀န္ေဆာင္မႈ

v  ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္တင္ ၀န္ေဆာင္မႈ

v  ဖြင့္လွစ္ျပီး ဟိုတယ္အား  ဘက္စံု အရည္အေသြး စစ္ေဆး ၀န္ေဆာင္မႈ

v  ဖြင့္လွစ္ျပီး ဟိုတယ္အား ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၊ အဆင့္မွင့္တင္ ၀န္ေဆာင္မႈ

v  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူကို ကိုယ္စားျပဳဟိုတယ္ကို အလံုးစံုတာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ

 

မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ား ႏွင့္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရႊက္ေပးေနပါပီ